Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

StrawberryTea
Czy Ty tez masz wrazenie, ze nasza milosc skonczyla sie zbyt szybko? 
Reposted byonesmile onesmile
StrawberryTea
To uczucie, kiedy zobaczyłam Cię po kilku latach jest porównywalne do uczucia,które poczułam patrząc pierwszy raz na Ciebie. Nigdy nie zapomnę...
Reposted byonesmile onesmile
StrawberryTea
Siedzisz w mojej głowie głębiej niż połączenia nerwowe.
StrawberryTea
Czy Ty tez masz wrazenie, ze nasza milosc skonczyla sie zbyt szybko? 
Reposted byonesmile onesmile
StrawberryTea
To uczucie, kiedy zobaczyłam Cię po kilku latach jest porównywalne do uczucia,które poczułam patrząc pierwszy raz na Ciebie. Nigdy nie zapomnę...
Reposted byonesmile onesmile
StrawberryTea
Czy Ty tez masz wrazenie, ze nasza milosc skonczyla sie zbyt szybko? 
Reposted byonesmile onesmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl